Kalite ve Çevre

KALİTE

Tribo olarak; odak noktamız, ekolojik sürdürebilir kaplama alanında kalitemizi sürekli iyileştirmek ve müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en üst düzeyde karşılamaktır. Müşterilerimizden gelen tüm geri bildirimleri kalitemizi değerlendirmek ve iyileştirmek için değerli birer araç olarak görürüz.

Hedefe ulaşmak için çizdiğimiz rotada;

 • ֍ Müşteri beklentilerini karşılamaya,
  ֍ Ulusal ve uluslararası standartların gerekliliklerini sağlamaya,
  ֍ Yasal mevzuat şartlarını karşılamaya,
  ֍ Geleceğe temiz bir dünya bırakmaya

gayret ederiz.

Etik değerlerimiz ve davranış kurallarımız dâhilinde tüm paydaşlarımızla yakın bir ilişki sürdürürüz. Etkili bir tedarikçi geliştirme programı sayesinde, istikrarlı bir şekilde yüksek düzeyde hizmet ve ürün aldığımızdan emin oluruz.

Zamanında ve doğru miktarda kaliteli ürün teslim etmenin hem harici hem de dâhili olarak etkili iletişim ve uygun bir planlama metodolojisi ile gerçekleşebileceğine inanırız.

Teknolojik gelişmeleri ve yeni müşteri taleplerini en üst seviyede karşılayabilmek için sürdürebilir bir yönetim stratejisi uygularız.

ÇEVRE

Tribo olarak; teknolojik yeniliklerle gerçekleştirdiğimiz sürdürebilir kaplama faaliyetinde, son kullanıcıların çevreye daha az zarar vermesine katkı sağlamaktır. Başta ulusal ve uluslararası olmak üzere ilgili uygunluk yükümlülüklerine, Tribo ilke ve standartlarına uymak, mümkün olan alanlarda yasal şart ve standartların da ötesine geçilmesi için gerekli iyileştirme çalışmalarını destekleriz.

Sürdürebilir kaplama faaliyetlerimiz süresince doğal kaynakları korumak için enerji ve su kullanımını en aza indirmek ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak, döngüsel ekonominin bir parçası olarak; geri kazanım, geri dönüşüm ve diğer uygun yöntemlerle doğal kaynakların korunmasını teşvik etmek için programlar geliştirmek, tüm süreçlerimizin iklim değişikliği üzerindeki etkilerinin azaltılmasına ve sürdürülebilir kalkınma hedefine yönelik süreçlere ve çalışmalara katkı sağlamak gelecek nesillere olan sorumluluğumuzdur.

Bu sorumlulukları yerine getirmek için Tribo:

 • ֍ Ürünlerimizin çevresel etkilerine ilişkin değerlendirmeleri, ürün tasarım sürecine dâhil etmek, herhangi bir yeni süreci uygulamaya koymadan önce sürecin çevresel etkilerini değerlendirmek,
  ֍ Tüm yatırım ve tedariklerimizde çevresel etkiler ile risk ve fırsatları değerlendirmek ve mümkün olduğunca olumsuz etkilerin en aza indirilmesini sağlayacak mevcut en iyi teknikleri tercih etmek, ürün ve hizmet satın alırken de aynı özelliği dikkate almak,
  ֍ Çevrenin korunması ve iyileştirilmesine katkı sağlayacak benzer yeni teknolojileri yakından takip ederek, sürdürebilir kaplama uygulamalarımızı pozitif yönde geliştirmek,
  ֍ Sürdürebilir kaplama süreçlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin doğal ortama zarar vermesini önlemek için hava, su, gürültü ve toprak kirliliği konusunda sürekli iyileştirme ilkelerini uygulayarak, mümkün olan her yerde ve her zaman kirliliği kaynakta önlemek,
  ֍ Çevre performansımızı artırmak için, çevre yönetim sistemimizi etkin bir şekilde uygulamak, düzenli olarak gözden geçirmek, gerekli hallerde güncellemek ve çevre yönetim sistemimizin sürekli iyileştirilmesini sağlamak,

Sürdürebilir kaplama uygulamamızın yaşam döngüsündeki tüm seviyelerde çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek, yerinde atıkların toplanması, depolanması, bertarafı ve geri dönüşümü süreçlerini en iyi çevresel performansla uygulamak ve geliştirmeyi taahhüt ederiz.